Jobs: Israeli History, Tel Aviv University

הפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין מציעה

משרה תקנית: בתחום ההיסטוריה של מדינת ישראל

המישרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחום.

המישרה בחוג להיסטוריה של עם ישראל

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה או למועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה תתחיל בשנת הלימודים תשע”ב (אוקטובר 2011).

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הנסיון. הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

קורות חיים ורשימת פרסומים יש לשלוח אל:

פרופ’ אייל זיסר, דקאן הפקולטה למדעי הרוח

אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ”ל.

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-10 באפריל, 2011.

המשרות פתוחות למועמדות ולמועמדים ללא כל אפלייה על בסיס מין, לאום או מוצא. הן תאויישנה בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאים/ה ולצורכי החוג. אין האוניברסיטה מחוייבת לקבל הצעה כלשהי.

[פורסם ב”הארץ”, 18 בפברואר, 2011. חלק א’ עמ’ 17]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s